Cơ sở pháp lý

  • Nghị định 56/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn do Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 06 năm 2016;

Trường hợp nào sử dụng đơn xin vắng mặt tại nơi cư trú?

Theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP, trong trường hợp người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn xin phép vắng mặt tại nơi cư trú có lý do chính đáng và phải thực hiện khai báo tạm vắng theo quy định, cụ thể như sau:

– Vắng mặt dưới 15 ngày phải thông báo với người được phân công giúp đỡ về lý do, thời gian vắng mặt và nơi đến tạm trú

– Vắng mặt từ 15 – 30 ngày phải làm đơn xin phép Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, ghi rõ lý do, thời gian vắng mặt, nơi đến tạm trú.

Đơn  xin vắng mặt tại nơi cư trú  là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xác định thời gian giáo dục tại địa phương. Cụ thể  thời gian vắng mặt tại nơi cư trú được tính vào thời hạn chấp hành nhưng tổng số thời gian vắng mặt không được quá 1/3 thời hạn áp dụng.

» Xem thêm: Ai bắt buộc phải khai báo tạm vắng nếu đi khỏi nơi cư trú?

Mẫu đơn xin vắng mặt tại nơi cư trú mới nhất năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

ĐƠN XIN PHÉP

Vắng mặt tại nơi cư trú

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân (1)……..

Tôi tên là: ……… Giới tính: …….

Sinh ngày: …….. Nơi sinh: ……….

Quê quán: …………..

Nơi đăng ký thường trú: …………..

Nơi ở hiện nay: ………………

Chứng minh nhân dân số……….. do ……. cấp ngày …………..

Dân tộc: ……… Tôn giáo: ………………..Trình độ học vấn: ……………

Nghề nghiệp: ………………….

Nơi làm việc: …………………………….

Hiện nay, tôi đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số ….. của Chủ tịch UBND (1)…………

Kính đề nghị Chủ tịch UBND (1)……..cho phép tôi được vắng mặt tại nơi cư trú, cụ thể như sau:

1. Lý do vắng mặt tại nơi cư trú(2): …………

2. Địa phương sẽ đến tạm trú (3)…………….

3. Thời gian vắng mặt tại nơi cư trú:…… ngày …, kể từ ngày .. tháng …. năm … đến ngày … tháng … năm …

……, ngày … tháng … năm ……

Ý kiến của người được phân công giúp đỡ(Ký và ghi rõ họ tên)NGƯỜI LÀM ĐƠN(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách viết

  1. Ghi rõ  tên xã/phường/thị trấn nơi người được giáo dục đang chấp hành biện pháp.
  2. Nêu rõ lý do vắng mặt tại nơi cư trú
  3. Tên xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi người được giáo dục sẽ đến tạm trú.

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu đơn xin vắng mặt tại nơi cư trú mới nhất năm 2020. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành.